Izraèun iznosa davanja

Zaslon za izraèun iznosa davanja stavljen je na raspolaganje kako bi se korisniku omoguæilo on-line izraèunavanje iznosa carinskih davanja i poreza koji se primjenjuju u pojedinom sluèaju uvoznog ili izvoznog postupka.

Radi dobivanja informacija o carinskim ogranièenjima, davanjima i porezima plativim za odreðenu robu, potrebno je unijeti podatke koji odgovaraju navodima iz JCD-a.

Obvezna polja oznaèena su zvjezdicom *.

Oznaka robe*

Cjelovita deseteroznamenkasta oznaka nomenklature robe.

Dodatne oznake

Dodatne se oznake sastoje od 4 znaka i mogu se unositi bilo kojim redoslijedom.

Bruto masa

Potrebno je unijeti bruto masu robe. Polje prihvaæa 16 znamenaka (ukljuèujuæi ".")

Neto masa

Potrebno je unijeti neto masu robe. Polje prihvaæa 16 znamenaka (ukljuèujuæi ".")

Postupak *

Potrebno je unijeti broj postupka. Prvi pododjeljak sadrži 4 znamenke, a drugi 3. Oba polja su obvezna.

Povlastica*

Potrebno je odabrati broj povlastice.

Kvota

Potrebno je unijeti oznaku kvote, koja se sastoji od 6 znamenaka.

Statistièka vrijednost *

Potrebno je unijeti vrijednost robe. Polje prihvaæa 18 znamenaka (ukljuèujuæi ".")

Rezultat izraèuna bit æe prikazan u ovdje odabranoj valuti.

Oznaka države otpreme /izvoza

Potrebno je odabrati državu otpreme/izvoza (ISO-oznaku i naziv države).

Država podrijetla

Potrebno je odabrati državu podrijetla (ISO-oznaku i naziv države).

Porezna osnovica

Poreznu osnovicu moguæe je pridodati pritiskom miša na " + ". Polje za iznos prihvaæa 16 znamenaka (ukljuèujuæi "."). Jedinica mjere bira se s ponuðenog popisa.

Jedinice se mogu unositi bilo kojim redoslijedom.

Kako bi uklonio jedinicu s popisa, korisnik mora odoznaèiti kvadratiæ s desne strane dotiène jedinice i pritisnuti mišem na znak " - ".

Certifikati

Certifikate je moguæe dodati pritiskom miša na " + ". Polje u koje se unosi oznaka prihvaæa 4 znaka.

Certifikati se mogu unositi bilo kojim redoslijedom.

Kako bi uklonio certifikat s popisa, korisnik mora odoznaèiti kvadratiæ s desne strane dotiènog certifikata i pritisnuti mišem na znak " - ".

Po unosu svih potrebnih podataka, potrebno je pritisnuti tipku "podnesi".

Ako nisu uneseni svi obvezni podaci ili ako su podaci uneseni neispravno, pojavit æe se poruka o pogreški, a polje s nepropisno unesenim podacima bit æe oznaèeno crvenim uskliènikom ! . Po pritisku mišem na taj znak, pojavit æe se uputa za ispravno unošenje podatka.

Rezultat izraèuna prikazuje se na sljedeæi naèin:

·      detaljni podaci o predmetnoj robi,

·      podaci o fusnotama pridruženim dotiènoj oznaci nomenklature robe,

·      upozorenja,

·      detaljni podaci o ogranièenjima, carinskim davanjima i porezima,

·      sažeti prikaz podataka koji odgovara polju 47. JCD-a,

·      ukupan iznos koji treba platiti.

U sluèaju izvoza na koji se ne primjenjuju nikakva ogranièenja ni mjere, prikazuje se samo obavijest "Uvoz/izvoz moguæ bez ogranièenja".

Napomena: Izraèun se uvijek obavlja za referentni datum važenja postavljen na poèetnoj stranici.

Povratak na poèetak

 

Važne upute o certifikatima

Pri uvozu roba na koje se primjenjuju mjere povezane s vrstama mjera od 141 do146, posebni certifikati ("dokaz o podrijetlu") moraju se predoèiti za povlasticu 2xx i 3xx.

Pri uvozu roba na koje se primjenjuju mjere povezane s vrstama mjera 106 i 147, posebni certifikati moraju se predoèiti za povlasticu 4xx.